Jeg tilbyr kurs i utredningsarbeid og testing. Kurs blir holdt i egen regi og på bestilling. Det er særlig tema knyttet til de ulike Wechsler-testene og Våletesten som har hatt høyest frekvens, og det er kurset i Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) som har vært det mest populære.

Jeg har hatt kurs i ulike WISC-versjoner i Vestfold, Østfold, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trøndelag og Sandnessjøen. Mange PPT'er og BUPA'er har hatt WISC-IV-kurset som internkurs for alle ansatte som driver med dette. Jeg har kurset alle poliklinikkene i Vestfold, barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Trøndelag, de fleste PPT-kontorene i Vestfold og hatt kurs i regi av NTNU i Kristiansund.

Har også dagskurs eller halvdagskurs i WPPSI-III og WAIS-IV. Erfaringsgrunnlaget er klart mindre med disse testene, men det er mye som er likt i tenkingen rundt testing og tolkningen at det er klare generaliseringsmuligheter viss en først er blitt god med en av disse testene.

Kurset i evnetestene har i hovedsak ikke vært innføringskurs for nybegynnere, men kurs med et kritisk blikk på sterke og svake sider og hvordan forstå de ulike resultatene. Rene innføringskurs er også en mulighet, viss det er ønske om det.

Testmanualene inneholder få kritiske tanker rundt testene. Det er ikke god markedsføring og flagge svake punkt, kun at nyeste utgave er bedre enn den forrige! Og hva er grunnlaget for å vite det når antall personer i normeringene er så lavt og i liten grad matcher utdanningsnivået i befolkningen ellers?

Et annet ankepunkt er utviklingen av intelligensbegrepet: Nå er både tallhukommelse og symbolleting med i utregning av IQ, mens de tidligere ikke var det. Nødløsning GAI (General Ability Index) er innført for å løse floken!

Jeg har også hatt mindre kurs for skolepersonell, foreldremøter, pårørende og slektninger til klienter i tema knyttet til ulike typer funksjonshemming:

ADHD / Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
Autisme / Aspergers syndrom
Spesifikke språkvansker
Nonverbale lærevansker
Lærevansker hos barn med Down Syndrom
Kognitive vansker hos barnog unge med Duchenne Muskeldystrofi
Psykisk utviklingshemming
Mobbing

Pris: Avtales i hvert enkelt tilfelle, litt avhengig av hvor mange som skal delta og hvor mye reisevirksomhet det medfører.